Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Thai voor Taal (vertegenwoordigd door mevrouw Yaowaluk Wongsuwan) en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij Thai voor Taal met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Thai voor Taal zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Thai voor Taal vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte  uitgebracht door Thai voor Taal– indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging via email door de opdrachtgever.

2.3 Thai voor Taal mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Thai voor Taal heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.

2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers van Thai voor Taal is bindend pas nadat Thai voor Taal deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Indien Thai voor Taal er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Thai voor Taal gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Thai voor Taal gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Thai voor Taal stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3 Indien Thai voor Taal voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Thai voor Taal de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.
 
3.4. Indien om welke reden dan ook, een tolkopdracht voorafgaand aan de aanvang van deze tolkopdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, dan is de opdrachtgever gehouden om kosten volgens onderstaand overzicht aan Thai voor Taal te vergoeden:
In geval van annulering van een tolkopdracht:binnen 24 uur voorafgaand aan de tolkopdracht het volledige honorarium bestaande uit de gehele ingeplande tolktijd, plus algemene kosten zoals, maar niet beperkt tot, gemaakte reis- en verblijfskosten, eventueel gemaakte kosten verband houdende met de voorbereiding van de tolk;
tussen 24 uur en 48 uur voorafgaand aan de tolkopdracht het volledige honorarium bestaande uit de eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten, kosten verband houdende met de voorbereiding van de tolk;

buiten 48 uur voorafgaand aan de tolkopdracht behoudt Thai voor Taal zich het recht voor om eventueel gemaakte redelijke voorbereidingskosten bestaande uit de kosten verband houdende met de voorbereiding van de tolk  in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding
4.1 Thai voor Taal is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2 Thai voor Taal zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, behoudt Thai voor Taal het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Thai voor Taal voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Thai voor Taal zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Thai voor Taal kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door deze ingeschakelde derden indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Thai voor Taal te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Thai voor Taal constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is het gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2 Bij toerekenbare overschrijding door Thai voor Taal van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Thai voor Taal is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Thai voor Taal is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het vertaalbureau mogelijk te maken.

5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het vertaalbureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Thai voor Taal geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Thai voor Taal kan naast haar honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

6.2 De prijs die Thai voor Taal voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3 Thai voor Taal is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Thai voor Taal tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het vertaalbureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is het vertaalbureau gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluitvergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Klachten en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien (10) werkdagen na levering, schriftelijk aan Thai voor Taal kenbaar te maken. Het kenbaar maken van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 1 genoemde termijn geen klachten schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd.

7.3 Wijziging door Thai voor Taal van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de Opdrachtgever houdt niet in dat Thai voor Taal erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.4 Indien de Opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Thai voor Taal om commentaar vraagt en indien Thai voor Taal vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is de Opdrachtgever gehouden de door Thai voor Taal in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan Thai voor Taal te voldoen.

7.5 Indien een klacht gegrond is, is Thai voor Taal gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen. Indien Thai voor Taal redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.6 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Thai voor Taal is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Thai voor Taal is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

8.2 De aansprakelijkheid van Thai voor Taal is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht.

8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Thai voor Taal van iedere aansprakelijkheid.

8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Thai voor Taal geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5 Thai voor Taal is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Thai voor Taal is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door haar geleverde bestanden of informatiedragers.

8.6 De opdrachtgever vrijwaart Thai voor Taal tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

8.7 De opdrachtgever vrijwaart Thai voor Taal tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht
9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Thai voor Taal, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Thai voor Taal kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

9.2 Indien Thai voor Taal door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Thai voor Taal, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Thai voor Taal geen invloed kan uitoefenen.

9.3 Ingeval van een ontbinding als genoemd in lid 2, behoudt Thai voor Taal het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – Auteursrecht
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op de vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen  met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Thai voor Taal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.